An Lộc Sơn ( NSUT Kim Tử Long ) & Dương Thái Chân ( NSUT Tú Sương ) trên sàn tập vở Dương Quý Phi

5 thoughts on “An Lộc Sơn ( NSUT Kim Tử Long ) & Dương Thái Chân ( NSUT Tú Sương ) trên sàn tập vở Dương Quý Phi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *