Avr kích từ không chổi than| AVR kích từ gián tiếp| GAVR-15A

8 thoughts on “Avr kích từ không chổi than| AVR kích từ gián tiếp| GAVR-15A

  1. Mình lắp cho máy phát chạy bằng tụ điện được không bạn. Nếu có thể bạn chỉ mình cách lắp với.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *