Con so – Rất giống sam nhưng lại độc như cá nóc 😂 (Mangrove horseshoe crab – poisonous species)

Leave a Reply