Đã nói không thích rồi, cứ bắt lên sân khấu. 😂😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *