Đi bác sĩ nhổ răng thấy óng chích sợ quá thôi về nhà tự nhổ!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *