Làm mất lệnh in và thực đơn trong Word 2003

One thought on “Làm mất lệnh in và thực đơn trong Word 2003

  1. Cám ơn thầy vì những chia sẻ rất hữ ích… nhưng lâng này thì xin thành thật mà nói: Pó tay! Chơi thế thì hiểm quá! Có bao giờ chính mình không phục hồi lại các lệnh đó không? Và nạn nhân dài hạn chính là mình! 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *