Liều mạng ăn sam biển khổng lồ và cái kết…quá buồn vì đó giờ không chịu ăn sớm hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *