Nsut Thoại Mỹ , Hữu Quốc đi viếng NSND Phùng Há ở chùa Nghệ sỹ nhân ngày 20/11!!!

4 thoughts on “Nsut Thoại Mỹ , Hữu Quốc đi viếng NSND Phùng Há ở chùa Nghệ sỹ nhân ngày 20/11!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *