TNGH: Trận 9 – Võ Đang vs Hoa Sơn

7 thoughts on “TNGH: Trận 9 – Võ Đang vs Hoa Sơn

  1. Nói phét tưởng thế nào "Gặp sẽ đứt" thua chổng vó ,chưa thấy ai đánh VD kém như thằng này .Lại còn vô văn hóa nữa chứ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *