Vở Chèo Phúc Đức Tại Tâm-Đoàn Chèo Hải Phòng

2 thoughts on “Vở Chèo Phúc Đức Tại Tâm-Đoàn Chèo Hải Phòng

  1. Chèo vẫn cứ mũ cao áo dài mãi sao? Cuộc sống hiện đại với bao vđ nóng hổi cần phản ánh sao không viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *